عنوان                   :        تنظیم موتور(تون آپ)

گردآوری و تالیف   :         داریوش روشنی

ناشر                     :        آرنا

چاپ                     :        اول ۱۳۹۶

شمارگان               :        ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:   ۲۳۰۰۰   تومان

شابک                   :        ۶-۵۹۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸