عنوان              :   تضمین کیفی و کنترل کیفی در رادیوتراپی

(کانفورمال و IMRT)

گردآوری و ترجمه   :  منیژه بیگی- نوید خالدی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                         قیمت: ۱۱۰۰۰  تومان

شابک             :   ۵-۴۶۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸