عنوان             :   تحریک الکتریکی مغز از روی جمجه بصورت کانونی
(HD-tDSC)،  صرع و کنش های عصب روانشناختی

نویسنده          :   جواد حسن نیا روشن

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                    قیمت:   ۱۰۰۰۰  تومان

شابک             :   ۰-۴۸۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸