عنوان             :   بمون لعنتی

مولف              :   خاطره جلیلی

ناشر               :   آرنا

ناظر چاپ        :   مهدی اکبری

صفحه آرایی     :   بهاره حاتمی

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                قیمت:  ۸۵۰۰  تومان

شابک             :   ۳-۲۵۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸