لینک دانلود


بررسي كاربردهاي مدولاسيون OFDM

ناشر:آرنا

نویسنده: الهه بذرافشان

چاپ:اول ۱۳۹۱

شمارگان:۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۳۰۰۰ تومان

شابک:۷-۳-۹۳۶۲۸-۶۰۰-۹۷۸