عنوان             :

مولف              :   سحر رستگار ژاله

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   علی شاهمرادی

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                                    قیمت:  ۱۷۰۰۰ تومان

شابک             :   ۶-۴۶۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸