عنوان             :   باد هوا

نویسنده          :   صابر بالانده

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۱-۴۷۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸