عنوان             :  اکزا (ارتقاء کیفیت زناشویی ایرانیان)

نویسنده          :  راهله معین

ناشر               :  آرنا

چاپ               :  اول ۱۳۹۵

شمارگان         : ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :  ۹-۵۳۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸