عنوان             :   اندیشه­ های تسخیر

نویسنده          :   محمد آقاسی

ناشر               :   نیک مهر

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                        قیمت               :    ۸۰۰۰  تومان

شابک             :   ۱-۳۹-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸