عنوان             :   اصول و فنون تبلیغ

نویسنده          :   امیر نجف‌زاده

ناشر               :   آرنا

صفحه آرایی     :   الهه بذرافشان

طرح جلد         :   آیسان غفاری مرندی

چاپ               :   اول ۱۳۹۲

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                 قیمت: ۵۵۰۰ تومان