عنوان              :   اصول مذاکره موفق

مؤلف               :   امیر نجف زاده

ناشر                :   آرنا

طرح جلد          :   رامین نوروزی فرد

صفحه آرایی      :   الهه بذرافشان

چاپ                :   سوم ۱۳۹۵

شمارگان          :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:  ۸۰۰۰  تومان

شابک              :   ۰-۲۲-۷۲۱۴-۶۰۰-۹۷۸