عنوان             :   اصول صنایع شیمیایی

مولف              :   راضیه رضوی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   حمید رضایی

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                                    قیمت:  ۱۵۰۰۰ تومان

شابک             :   ۷-۳۱۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸