عنوان             :    اصول حسابرسی

مولف              :   مهدی دریانی نعمتی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                                     قیمت:  ۱۵۰۰۰ تومان

شابک             :   ۲-۵۱۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸