عنوان             :   استاندارد بین المللی IEC 60068-2-6  ( آزمون ارتعاش سینوسی)

مترجم            :   پروین برات سفتجانی

ناشر               :   آرنا

ناظرچاپ         :   مهدی اکبری

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت: ۸۵۰۰  تومان

شابک             :   ۳-۴۸۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸