عنوان             :   اروب (شعر امروز)

نویسنده          :   محسن همتی (ریوا)

ناشر               :   نیک مهر

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                     قیمت:  ۹۵۰۰ تومان

شابک             :   ۹-۲۰-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸