عنوان             :   اثرات انفجار بر سازه های ساختمانی

مترجمان         :   سمیه ملایی- محمد اسماعیل نیا عمران

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۹-۵۱۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸