عنوان             :   آموزش گام به گام  ENVI 5.3(جلد اول)

مولفان            :   مهندس اسدالله کاظمی- مهندس صفورا کدخدائی

ناشر               :   آرنا

ویراستار علمی :   مهندس مهدی جمالی

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                                           قیمت:   ۳۵۰۰۰  تومان

شابک دوره      :   ۷-۵۵۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

شابک              :   ۴-۵۵۲-۳۵۶-۶۰۰-