عنوان             :   آموزش نرم افزارهای   RockWorksو  Surfer

مولف              :   مهدی دانشجو

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۵-۴۵۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸