عنوان             :   آموزش حرفه ای و تصویری آنتی ویروس کسپرسکی

نویسنده          :   فاطمه صادقی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                           قیمت:  ۹۰۰۰  تومان

شابک             :   ۴-۴۴۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸