عنوان             :    آسیب شناسی اینترنت در کودک و نوجوان ویژه والدین

(راهنمای جامع پدران و مادران در عصر نوین)

نویسنده          :   جواد خواجی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                قیمت:   ۱۰۰۰۰ تومان

شابک             :   ۷-۵۳۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸