عنوان             :   آتش بیشه

نویسنده          :   مهتاب نمیرانیان

ویراستار           :    مریم ابراهیمی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                 قیمت:  ۸۰۰۰  تومان

شابک             :   ۶-۴۳۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸