عنوان : گِنا (گروه نجاتِ انسانیت)
مجموعه طنزهای مجهز به نیش
نویسنده : افروز جهاندیده
کارتونیست : پدرام فرخ نیا
ویراستار : صبا دباغ منش
طرح جلد : پدرام فرخ نیا
صفحه آرا : پدرام فرخ نیا
ناشر : آرنا
چاپ : اول
شابک : ۷- ۵۴۰ – ۱۹۲ – ۲۱۱ – ۹۷۹