عنوان             :   کیفیت و رضایت زناشویی

نویسنده          :   راهله معین

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

قیمت               :  ۹۵۰۰  تومان

شابک             :   ۵-۵۲۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸