عنوان             :   مدیریت واگذاری کارها

مترجمین        :   ضحاک چوبینه- سید سعید کریمی ­نژاد

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:  ۹۵۰۰ تومان

شابک             :   ۸-۵۵۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸