عنوان             :   مدیریت راهبردی در سازمان

مولف              :   امیر نجف‌زاده

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۳

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                        قیمت:      ۱۲۵۰۰     تومان

شابک             :   ۰-۱۳۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸