عنوان             :   زیبایی رنج

نویسنده          :   محسن همتی

ناشر               :   نیک مهر

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

قیمت              :    ۱۷۰۰۰  تومان

شابک             :   ۶-۲۱-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸