عنوان             :    زیباتر از خیال

نویسنده          :    علی هادیان

ناشر               :    آرنا

چاپ               :    اول ۱۳۹۵

شمارگان         :    ۱۰۰۰ نسخه          قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

شابک             :    ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۴۴۹-۷