برای دانلود رایگان کلیک کنید

 

عنوان             :   زبرجد سبز

نویسنده          :   لیلا شیری

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه               قیمت:     ۹۰۰۰     تومان

شابک             :   ۸-۵۸۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸