عنوان             :   روش تحقیق کاربردی

نویسنده          :   امیر نجف‌زاده

ناشر               :   آرنا

صفحه آرایی     :   الهه بذرافشان

طرح جلد         :   رامین

چاپ               :   دوم ۱۳۹۳

شمارگان            :         ۱۰۰۰ نسخه                     قیمت:   ۷۵۰۰   تومان