عنوان             :    روان درمانی معنوی با رویکرد عرفان اسلامی

نویسندگان      :    کیمیا خدابخشی، نوراله محمدی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   کیمیا خدابخشی

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                       قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

شابک             :   ۷-۳۸۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توقف عرضه