خیانت نامحسوس

شوریده افلاکی

ناشر: نیک مهر

طرح جلد: مهدی گیلوا

ویراستار : رضا رحیم­ پور

چاپ: اول ۱۳۹۵

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۸۵۰۰ تومان

شابک: ۰-۲۳-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸