عنوان             :   بررسی دیدگاه اخلاقی ابن مسکویه و جریانات تاثیر گذار بر آن

مولف              :   زهرا آقاجری

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                       قیمت: ۱۱۰۰۰   تومان

شابک             :   ۳-۴۲۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸