عنوان             :    ایهام (مجموعه داستان کوتاه)

نویسنده          :   مهران رامش­جان

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   مسیحا رامش­جان

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                   قیمت:  ۷۵۰۰  تومان

شابک             :   ۳-۵۱۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸