عنوان             :   این زن،  آن مرد

مولف              :   شهره طباطبایی

ناشر               :   آرنا

ناظر چاپ        :   مهدی اکبری

صفحه آرایی     :   بهاره حاتمی

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                     قیمت:  ۸۵۰۰  تومان

شابک             :   ۴-۲۹۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸