عنوان             :   الگوریتم داده کاوی در شناسایی تقلب تراکنش بانکی

مولف              :   دانیال رمضانی- رضا مرتضوی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:    ۱۱۰۰۰     تومان

شابک             :   ۱-۶۰۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸