عنوان          :   ارزیابی ساختارهای شبکه‌های نظیر به نظیر

نویسنده        :   مهدی ستاریوند، زهرا بهرام‌قناد

ناشر            :   آرنا

چاپ            :   اول ۱۳۹۴

شمارگان       :   ۱۰۰۰ نسخه                     قیمت:  ۱۰۰۰۰ تومان

شابک          :   ۴-۴۲۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸