لینک دانلود


عنوان          :   اتر:گذشته، حال و آیندۀ کیهان

نویسنده        :   بهرام اسماعیل زاده

ناشر            :   آرنا

چاپ            :   اول ۱۳۹۲

شمارگان       :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

شابک          :   ۳-۴۰-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸