عنوان             :   آشنایی با کشتیرانی لاینر (زنجیره تأمین)

ترجمه و تالیف  :   احسان خسروانی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                         قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

شابک             :   ۱-۵۸۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸