عنوان             :   خواب عمیق

نویسنده          :   علی اصغر خانی مهرآبادی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

قیمت               :   ۹۵۰۰  تومان

شابک             :   ۲-۵۰۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸